Verkoopsvoorwaarden - Disclaimer


Artikel 1 - Algemeen

Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke instemming van de verkoper, geschieden alle gesloten verkoopsovereenkomsten volgens hierna vermelde algemene voorwaarden.  
 
Artikel 2 - Bestellingen en leveringen

De verkoopsovereenkomst is bindend na definitieve plaatsing van de bestelling door de koper. Bestellingen kunnen geplaatst worden op de webshop van vrijdag tot zondag voor leveringen op dinsdag. Bestellingen kunnen geplaatst worden van maandag tot woensdag voor leveringen op vrijdag.

Het aanbod en de prijzen worden wekelijks bijgewerkt door de producenten die de webshop van PAKT/De Volle Grond cvso als platform gebruiken.

Indien blijkt dat door omstandigheden de voorraad toch onvoldoende is, of de kwaliteit van het aanbod varieert, behoudt PAKT/De Volle Grond cvso het recht om de bestelling op te schorten of slechts gedeeltelijk uit te voeren.
 
Artikel 3 - Producten

Alle producten die PAKT/De Volle Grond cvso aanbiedt worden geteeld op natuurlijke wijze: zonder chemische pesticiden, met zorg voor een vruchtbare bodem en biodiversiteit. Alles wordt dagvers geoogst en geleverd met zorg voor smaak en kwaliteit en conform de regelgeving betreft voedselveiligheid. Er wordt ook gestreefd naar volledige transparantie en traceerbaarheid: alle producenten staan vermeld bij de producten op de webshop en worden vermeld op de kistkaarten. 

Artikel 4 Communicatie en privacy

Koper & verkoper mogen in hun eigen promotie-kanalen wederzijds gebruik maken van bedrijfsnaam, logo, en andere promotiemateriaal dat ter beschikking wordt gesteld. De verkoper kan met zijn vaste klanten hierover uitgebreidere afspraken maken. Zo kan PAKT/De Volle Grond cvso aan vaste klanten aanbieden om gebruik te maken van de dakboerderij van PAKT bij speciale gelegenheden (als uithangbord voor promo/pers/etc.)

De overige bedrijfs- en contactgegevens van de koper dienen enkel voor administratie en worden nooit doorgegeven aan derden.


Artikel 4 - Prijzen en betalingen

Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen in de webshop vermeld exclusief BTW. Ongeveer 70 procent van de vraagprijs op de webshop gaat rechtstreeks naar de producenten die de webshop van De Volle Grond als platform gebruiken. De overige 30 procent zijn middelen voor administratie en transport die De Volle Grond inzet om de verkoop te organiseren.

Leeggoed wordt per factuur verrekend. Facturatie gebeurt telkens na elke levering. De koper engageert zich om binnen de 14 dagen de betalingen te voldoen. Indien de koper nalaat te betalen, zal de verkoper, na verschillende aanmaningen, een juridische procedure starten. Alle kosten en wettelijke interesten die hieruit voortvloeien zijn van rechtswege ten laste van de bestemmeling van de facturen.

De niet-nakoming door de koper van zijn verbintenis(sen), waaronder mede begrepen het geval dat hij een betaling niet verricht, verleent de verkoper het recht, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, van rechtswege en zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst te ontbinden, alsook alle nog lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te ontbinden, en in ieder geval de onmiddellijke betaling van alle tegoeden te eisen. 

Artikel 6 - Klachten 
 
Klachten worden steeds in overweging genomen door de verkoper, inzoverre zij binnen de 8 dagen, te rekenen vanaf de dag na de levering, kenbaar zijn gemaakt. Klachten betrekking hebbende op één levering kunnen geen invloed hebben op betaling van reeds gedane of nog te geschieden leveringen. 
   
Artikel 7 - Overmacht 
 
In geval van zowel tijdelijke als blijvende overmacht, is de verkoper gerechtigd zijn verbintenis(sen) geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht en de nasleep ervan, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst vereist is.


De Volle Grond cvso
Lamorinierstrat 161 B1
2018 Antwerpen
BE0502806527
dag@pakt-antwerpen.be